Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stylus sp. z.o.o. sp. k. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Libelta 95, 71-274 Szczecin, NIP: 8522635500, REGON: 368347572 lub pod adresem: info@stylus.pl

2. Państwa dane osobowe są zbierane i ich przetwarzane. Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail i sms).

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: firma udostępniająca serwer do prowadzenia sklepu, firma zapewniająca obsługę zamówień między sklepem a magazynem i księgowością, biuro księgowe, firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności internetowe.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do podania danych (* jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych).

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STYLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwana dalej STYLUS) z siedzibą w Szczecinie, ul. Karola Libelta 95, kod pocztowy 71-274, KRS 0000696071, NIP 8522635500, e-mail: info@stylus.pl, tel. +48 509 833 469. W przypadku, gdy Pani/Pan potrzebuje dodatkowych informacji w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych albo chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@stylus.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO w celach: a) zawarcia i realizacji umowy na korzystanie z naszych usług, a także umożliwienia i utrzymania kontaktu, b) wywiązania się z obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami prawa, c) dochodzenia ewentualnych należności, d) ewentualnych sporów sądowych, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, e) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, f) na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail i sms).

3. Kategorie danych, które przetwarzamy: Aby realizować dla Państwa usługi, przetwarzamy poniższe dane: a) dane niezbędne do zawarcia, realizacji, a także rozwiązania umów zawartych ze STYLUS – m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, b) nagrania wizerunku - dane nagrywane na terenie STYLUS.

4. Odbiorcy danych: Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji umowy w tym m.in. dostawców oprogramowania i usług IT, zleceniobiorców świadczących na rzecz administratora usługi księgowe, prawne, kontrolne i outsourcingowe, W przypadku sklepu internetowego będą to również: firma udostępniająca serwer do prowadzenia sklepu, firma zapewniająca obsługę zamówień między sklepem a magazynem i księgowością, biuro księgowe, firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności internetowe. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również organy publiczne w zakresie wykonywanych zadań.

5. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych osobowych (okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu): Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.: a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji bądź przez okres dłuższy wynikający wprost z umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i tylko w zakresie określonym przepisami.

7. Prawa dotyczące danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Powyższe prawa mogą zostać zrealizowane w formie np. oświadczenia złożonego na piśmie. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: Podanie przez Pana/Panią danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nieprzekazania wymaganych danych niezbędnych do realizacji umowy - uniemożliwi jej zawarcie oraz realizację.

9. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.